Warunki gwarancji:

 

1)       Umowa gwarancyjna pomiędzy nabywcą baterii, a sprzedawcą zawierana jest na okres 12 miesięcy liczony od dnia sprzedaży.

2)       W okresie obowiązywania gwarancji sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad w terminie do 14 dni.

3)       Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwą baterię do punktu serwisowego sprzedawcy wraz z kartą gwarancyjną albo innym dowodem zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu gwarancyjnie naprawionej baterii na własny koszt.

4)       Baterie posiadają naklejkę gwarancyjną, której uszkodzenie powoduje utratę gwarancji.

5)       Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji baterii, naturalnego zużycia baterii oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do korzystania z baterii zgodnie z załączonymi do niniejszej gwarancji zasadami użytkowania baterii.

6)       Nabywca traci prawo do gwarancji w przypadku samowolnych napraw i przeróbek.

7)       Naprawy gwarancyjne są realizowane w siedzibie firmy Lupo sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 12, 60-518 Poznań

8)       Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego związanych z niezgodnością towaru z umową sprzedaży.

9)       W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny.

Do pobrania:

Procedra realizacji gwarancji w naszym sklepie


Regeneracja dla Wymagających!

Jeżeli nie możesz znaleźć zamiennika swojej baterii albo szukasz baterii wyłącznie na markowych ogniwach, to usługa regeneracji baterii jest właśnie dla Ciebie! Oferujemy profesjonalną regenerację baterii do laptopów na ogniwach Samsung oraz Panasonic

Sprawdź Teraz!